Zadania I etapu

W trakcie pierwszego etapu konkursu każdy zespół wybiera i rozwiązuje jedno zadanie.

Zadanie 1.

Proszę przedstawić szczegółową analizę sytuacji na rynku pracy województwa lubelskiego lub powiatu, na terenie którego znajduje się Twoja szkoła. Źródłem informacji może być m.in. Bank Danych Lokalnych (http://www.stat.gov.pl/bdl/html/indeks.html).

Zadanie 2.

Proszę zbadać strukturę społeczno-ekonomiczną gospodarstw domowych uczniów Twojej klasy (szkoły). W szczególności proszę zbadać strukturę wieku, płci i wykształcenia członków gospodarstwa domowego, profil zawodowy i aktywność zawodową (np. pracujący w sektorze publicznym i prywatnym, bezrobotni, bierni zawodowo).

Zadanie 3.

Proszę dokonać analizy sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego na przestrzeni kliku ostatnich lat. Źródłem informacji może być m.in. Bank Danych Lokalnych (http://www.stat.gov.pl/bdl/html/indeks.html).

Zadanie 4.

Proszę opisać i dokonać analizy procesów oraz struktur demograficznych, w kontekście zmian aktywności zawodowej, gminy (miejscowości) lub powiatu, na terenie którego znajduje się Twoja szkoła. W szczególności proszę przeanalizować w wybranym przedziale czasu (należy zwrócić uwagę na to, że pewne prawidłowości demograficzne można zaobserwować w dłuższym okresie) zmiany liczby mieszkańców, ruch naturalny (urodzenia, zgony), ruchy migracyjne oraz wskaźniki aktywności zawodowej. Proszę również spróbować sformułować (przynajmniej jakościowe) prognozy zmian liczby ludności badanego obszaru. Źródłem informacji może być m.in. Bank Danych Lokalnych (http://www.stat.gov.pl/bdl/html/indeks.html).

Zadanie 5.

Proszę zbadać zainteresowania oraz formy spędzania wolnego czasu przez uczniów Twojej klasy (szkoły). W szczególności należy uwzględnić ilość czasu poświęcanego na poszczególne zajęcia, w jakim stopniu będzie to rozrywka, a w jakim obowiązki domowe, dodatkowe kursy itp.

Zadanie 6.

Dokonaj statystycznej analizy zmian cen akcji wybranych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Źródłem informacji może być m.in. strona internetowa GPW w Warszawie http://www.gpw.pl.

Opracowanie powinno zawierać:

 • Sformułowanie celu badania
 • Charakterystykę zastosowanych metod zbierania i opracowania danych
 • Analizę i interpretację wyników
 • Wnioski końcowe
 • Załączniki:
  • wzór kwestionariusza ankietowego (jeżeli dotyczy)
  • dodatkowe tablice i wykresy nie ujęte w analizie wyników

Aspekty techniczne i redakcyjne opracowania:

 • Całe opracowanie powinno zostać zredagowane w jednym pliku
 • Dopuszczalny format pliku (DOC, DOCX, PDF, ODT, RTF)
 • Na stronie tytułowej opracowania należy umieścić:
  • pełną nazwę szkoły
  • imiona i nazwiska członków zespołu
  • imię i nazwisko opiekuna zespołu
 • Opracowanie powinno być podzielone na rozdziały (podrozdziały)
 • Opracowanie powinno posiadać spis treści
 • Format strony: A4, margines: 2,5 cm
 • Tekst podstawowy: 12 punktów, pojedyncza interlinia
 • Załączniki (o ile występują) należy umieszczać w Aneksie na końcu dokumentu

Kryteria oceny:

 • sformułowanie celu badania (5 pkt),
 • trafność wyboru metod zbierania i opracowania danych (10 pkt),
 • analiza i interpretacja wyników (20 pkt),
 • wnioski końcowe (5 pkt),
 • sposób prezentacji i czytelność opracowania, wykorzystane narzędzia i źródła (10 pkt).