Regulamin IV Lubelskiego Konkursu Statystyczno-Demograficznego Sigma Kwadrat

I. Organizator, obszar i termin przeprowadzenia Konkursu

 1. Organizatorami Konkursu są: Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul. Akademicka 4, 22-400 Zamość reprezentowana przez Rektora dr inż. Jana Andreasika, Polskie Towarzystwo Statystyczne Oddział w Lublinie (partner naukowy), reprezentowane przez Przewodniczącego Rady Oddziału dr Mieczysława Kowerskiego oraz Urząd Statystyczny w Lublinie (partner organizacyjny), ul. Leszczyńskiego 48, 20‑068 Lublin, reprezentowany przez Dyrektora dr Krzysztofa Markowskiego.
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony na terytorium województwa lubelskiego w terminie od 18 marca 2013 r. do 30 czerwca 2013 r.
 3. Konkurs jest dofinansowany ze środków Narodowego Banku Polskiego.

II. Osoba koordynująca i adres korespondencyjny

 1. Koordynatorem konkursu jest dr Mieczysław Kowerski, Dziekan Wydziału Zarządzania i Administracji Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu, Przewodniczący Rady Oddziału Polskiego Towarzystwa Statystycznego w Lublinie, tel. 84 677 6711, e-mail: mkowerski@wszia.edu.pl
 2. Siedziba organizatora konkursu: Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul. Akademicka 4, 22-400 Zamość.

III. Cel Konkursu

 • zwiększenie poziomu wiedzy ekonomicznej młodzieży szkolnej z terenu województwa lubelskiego w obszarze gospodarki rynkowej.
 • doskonalenie umiejętności młodzieży w zakresie opisywania, analizy i prognozowania zjawisk ekonomicznych, społecznych i gospodarczych z wykorzystaniem metod statystycznych,
 • kształtowanie zainteresowań uczniów w obszarze procesów mikro- i makroekonomicznych zachodzących w gospodarce,
 • pogłębianie wiadomości młodzieży o roli i miejscu statystyki w analizie procesów społecznych i gospodarczych.

IV. Uczestnicy Konkursu

 1. Uczestnikami Konkursu są zespoły uczniów dziennych szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa lubelskiego (liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, techników) pod opieką nauczyciela prowadzącego. Zespoły powinny liczyć dokładnie 3 uczniów.
 2. Wszyscy członkowie zespołu muszą uczęszczać do tej samej szkoły. Szkołę mogą reprezentować nie więcej niż trzy zespoły. Uczeń może brać udział w Konkursie tylko w ramach jednego zespołu.
 3. Udział w Konkursie jest dobrowolny.
 4. Uczestnicy poprzednich edycji Konkursu mogą wziąć udział w edycji bieżącej pod warunkiem spełnienia wymogów regulaminowych.
 5. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby koordynujące Konkurs ze strony Organizatora, a także członkowie najbliższej rodziny tych osób.

V. Rejestracja uczestników

 1. Rejestracja uczestników Konkursu odbywa się przez nadesłanie w wyznaczonym terminie na adres korespondencyjny Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu wypełnionego formularza zgłoszeniowego, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu (formularz można pobrać ze strony konkursu http://sigma.wszia.edu.pl), oraz podpisanej przez każdego członka zespołu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach związanych z Konkursem, według wzoru podanego w załączniku nr 2 do Regulaminu.
 2. Prace osób, które nie dokonały zarejestrowania zgodnie z pkt 1, nie będą podlegały ocenie konkursowej.

VI. Sposób przeprowadzenia Konkursu

Konkurs przeprowadzony zostanie w dwóch etapach:

Etap  I:

 1. Zespół wybiera i realizuje jedno zadanie z zakresu statystyki i demografii spośród zadań zamieszczonych na stronie internetowej Konkursu Sigma2 http://sigma.wszia.edu.pl.
 2. Opracowanie wyników wykonanego zadania oraz załączniki należy przesłać w wyznaczonym terminie w wersji elektronicznej poprzez stronę internetową konkursu http://sigma.wszia.edu.pl.
 3. Trzy najwyżej ocenione opracowania zadań części I zostaną opublikowane na stronie internetowej Konkursu Sigma2, a w przypadku pozytywnych recenzji w Zeszytach Studenckich Prac Naukowych.

Etap II – Finał

 1. Liczba zespo­łów dopusz­czona do rozgrywki finałowej okre­ślona zosta­nie przez Komi­sję Kon­kur­sową po spraw­dze­niu wszyst­kich prac zło­żo­nych w pierw­szym eta­pie.
 2. Finał odbędzie się w siedzibie Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu.
 3. Podczas finału Zespół udziela odpowiedzi na pytania testowe oraz problemowe z wiedzy statystycznej i demograficznej.

VII. Komisja Konkursowa

 1. Organizatorzy powołują sześcioosobową Komisję Konkursową wraz z Przewodniczącym Komisji, który kieruje jej pracami.
 2. Komisja wybiera Sekretarza Komisji, który prowadzi dokumentację Konkursu i protokołuje posiedzenia Komisji.
 3. Nazwiska członków Komisji są podane do wiadomości na stronie internetowej Konkursu Sigma2.
 4. Komisja Konkursowa określa sposób oceny prac i podaje go do wiadomości na stronie internetowej konkursu.

VIII. Terminarz Konkursu

 • 18 marca 2013 r. (poniedziałek) – rozpoczęcie konkursu, zatwierdzenie regulaminu i składu komisji konkursowej,
 • 19 marca 2013 r. (wtorek) – udostępnienie uczestnikom strony internetowej konkursu, regulaminu i zadań pierwszego etapu,
 • do 25 marca 2013 r. (poniedziałek) – udostępnienie uczestnikom na stronie internetowej konkursu pomocniczych materiałów dydaktycznych,
 • do 15 kwietnia 2013 r. (poniedziałek) – czas na dostarczenie wypełnionych i podpisanych formularzy zgłoszeniowych,
 • 30 kwietnia 2013 r. (wtorek) – ostateczny termin przesłania rozwiązań zadań pierwszego etapu,
 • do 25 maja 2013 r. (sobota) – ogłoszenie wyników pierwszego etapu konkursu,
 • do 14 czerwca 2013 r. (piątek) – przeprowadzenie rozgrywki finałowej,
 • 30 czerwca 2013 r. (niedziela) – zakończenie konkursu.

IX. Nagrody

 1. Nagradzane są najlepsze zespoły, które otrzymują:
  • nagrody za zajęcie pierwszego miejsca w konkursie: Tablet (dla każdego członka zespołu),
  • nagrody za zajęcie drugiego miejsca w konkursie: Tablet (dla każdego członka zespołu),
  • nagrody za zajęcie trzeciego miejsca w konkursie: Aparat cyfrowy (dla każdego członka zespołu),
  • nagrody za zajęcie miejsc od czwartego do dziesiątego: Multimedialny kurs językowy (dla każdego członka zespołu).
 2. Nagrody otrzymuje indywidualnie każdy członek nagrodzonego zespołu.
 3. Nagrodzony zostaje nauczyciel – opiekun zespołu, który zajmie pierwsze miejsce w konkursie.
 4. Biblioteki szkół uczestniczących w konkursie otrzymują komplety nagród książkowych.

X. Postanowienia końcowe

 1. Decyzje podjęte przez Komisję konkursową, dotyczące zakwalifikowania uczestników do poszczególnych etapów, przyznania miejsc, punktów i nagród są ostateczne.
 2. Ewentualne koszty podróży do siedziby organizatora na rozgrywkę konkursową ponoszą sami uczestnicy i nie będą one zwracane.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w regulaminie. Z chwilą ich opublikowania na stronie Konkursu stają się one obowiązujące.
 4. W kwestiach nie objętych niniejszym regulaminem rozstrzyga Przewodniczący Komisji Konkursowej.