Przykłady pytań i rozwiązań

Na Państwa prośbę publikujemy przykłady rozwiązań zadań konkursowych (pierwszego etapu) i zadań testowych (drugiego etapu) z poprzednich edycji konkursu Sigma Kwadrat.

Etap 1.

Najlepsze prace publikowane były w zeszytach: Prace Studenckich Kół Naukowych Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu:

Etap 2.

Przykłady zadań testowych drugiego etapu konkursu (w trakcie drugiego etapu uczestnicy odpowiadają na pytania testowe jednokrotnego i wielokrotnego wyboru oraz rozwiązują zadania):

Którym kwartylem jest mediana:

 • pierwszym
 • drugim
 • trzecim
 • czwartym
 • żadnym z wyżej wymienionych

Przyrost naturalny to:

 • Iloraz liczby urodzeń do liczby zgonów
 • Różnica pomiędzy liczbą urodzeń a liczbą zgonów
 • Różnica pomiędzy liczbą zgonów a liczbą urodzeń
 • Suma liczby urodzeń i zgonów

Ostatni Powszechny Spis Rolny miał miejsce w roku:

 • 2002
 • 2006
 • 2008
 • 2010

Najludniejsze kraje świata to kolejno:

 • Chiny, Indie, USA
 • Chiny, USA, Rosja
 • USA, Rosja, Indonezja
 • USA, Chiny, Indie

Różnica między największą a najmniejszą wartością cechy to:

 • rozstęp
 • kurtoza
 • mediana
 • modalna

Jaka jest różnica pomiędzy współczynnikiem przyrostu naturalnego a współczynnikiem dynamiki demograficznej?

…………………………………………………………………………………………………………………….

Dwudziestu uczniów szkoły podstawowej zapytano o wysokość ich miesięcznego kieszonkowego (w zł). Na podstawie tych informacji zbudowano szereg rozdzielczy przedziałowy. Policz średnią arytmetyczną i odchylenie standardowe w tym szeregu.

Kieszonkowe (od ; do>  Liczba uczniów
10 – 20 3
20 – 30 6
30 – 40 7
40 – 50 4

W 2010 roku w porównaniu z rokiem 2009 przeciętne wynagrodzenie wzrosło o 5%, natomiast stopa inflacji wyniosła 2%. Jak realnie zmieniły się przeciętne wynagrodzenia? 

___________________________________________________________________

Co oznacza, że współczynnik reprodukcji netto równy jest 1?

___________________________________________________________________

Co oznacza, że pierwszy kwartyl wieku mężczyzn w Polsce wynosi 28 lat?

___________________________________________________________________