Pliki do pobrania

  (Załącznik nr 1 do Regulaminu)

Formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy należy czytelnie wypełnić, opatrzyć pieczęcią szkoły i podpisem,
a następnie przesłać (lub dostarczyć osobiście) na adres korespondencyjny organizatora:
do dnia 15.kwietnia 2013 r.

(Załącznik nr 2 do Regulaminu)

Oświadczenie

W przypadku gdy uczestnik konkursu nie jest pełnoletni wymagana jest zgoda przedstawiciela ustawowego/opiekuna. Brak podpisu przedstawiciela ustawowego/opiekuna uniemożliwia udział w Konkursie. Pełnoletni uczestnicy konkursu proszeni są o dostarczenie podpisanego oświadczenia uczestnika pełnoletniego.